مصاحبه شادی امین با بی‌بی‌سی فارسی درباره تخریب آثار جرم کشتار ۶۷