حقیقت خاک‌شده در خاوران

تیر ۱۳, ۱۳۹۷

خاوران زمینی متروک در جنوب شرقی تهران است. در پاییز سال ۱۳۶۷ خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در کشتار ۶۷ دریافتند که عزیزان‌شان در گوری جمعی در این محل دفن شده‌اند. عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران با اعضای برخی از خانواده‌هایی که در آذرماه ۶۷ به خاوران رفته و اعضای بدن پیکرها و پاره‌های لباس بیرون‌زده از خاک را پیدا کرده بودند، مصاحبه کرده‌اند. در دی‌ماه ۱۳۸۷ مامورین با بولدوزر این محل را تخریب کرده و بسیاری از نشانه‌هایی را که خانواده بر سر قبرها گذاشته و درخت‌هایی را که کاشته بودند نابود کرده‌اند.