مقامات ایران در حال محوکردن خاطره اعدام‌شدگان سال ۶۷ هستند