روایت خاک

مشهد: اسناد جرم، زیر تلی از خاک

در بخش انتهایی قبرستان بهشت رضای مشهد، قطعه‌ای متروکه وجود دارد که پیکر زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ را در آن‌جا به شکل فردی […]

بیش…