روایت خاک

رشت، تازه‌آباد: قبرها را فروختید، با استخوان‌ها چه کردید؟…

اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان رشت مخفیانه انجام شد و به مدت چندین ماه هیچ اطلاعی به خانواده‌ها درباره سرنوشت و مکان عزیزانشان نمی‌داده‌اند. […]

بیش…