روایت خاک

تبریز: بتون‌ریزی بر تاریخ

در ورودی گورستان وادی رحمت تبریز، جنب ایستگاه اتوبوس‌های شرکت واحد، قطعه‌ای است که مقامات آن را “قطعه کودکان” نام نهاده‌اند. آن‌ها به این بخش […]

بیش…