روایت خاک

دزفول، پادگان قدس: منطقه نظامی، ورود ممنوع

در زمین‌های پادگان قدس سپاه پاسداران که در مجاورت رود کرخه در خوزستان قرار دارد، بخشی هست که برای نگه‌داری ماشین‌های اسقاطی استفاده می‌شود. در […]

بیش…