روایت خاک

زنجان: صاحبان قبرهای جدید چیزی از گذشته دردناک آن نمی‌دانند

در تابستان سال ۶۷، نزدیک به ۹۰ زندانی سیاسی هوادار سازمان‌های مختلف چپ و سازمان مجاهدین خلق در زندان کمربندی زنجان مشغول گذراندن دوران حبس […]

بیش…