روایت خاک

منجیل، قبرستان پایین‌محله: زیر سایه توربین‌های بادی

توربین‌های منجیل از زاویه قبرستان پایین‌محله، منبع عکس: یک صفحه شخصی در پینترست    در سال ۱۳۶۷ در این قبرستان، گور جمعی هفت فعال سیاسی […]

بیش…