روایت خاک

قهدریجان: سربه‌نیست‌شدگان در باغ‌ها

منابع مطلع بر این باورند که سید مهدی هاشمی، از موسسان سپاه اصفهان، و گروه عملیاتی‌اش از باغ‌های اطراف قهدریجان اصفهان برای شکنجه و سربه‌نیست‌کردن مخالفان […]

بیش…