روایت خاک

قائمشهر، چالدشت: امروز روز عروسی سه تا بچه‌هامه!

در خردادماه ۱۳۶۷ و درست پیش از عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق، تعداد زیادی از هواداران سابق یا فعلی این سازمان در قائمشهر دستگیر […]

بیش…