روایت خاک

کامیون‌های سفید یخچال‌دار در جاده چالوس

برخی از مسافرانی که تابستان ۱۳۶۷ در جاده کرج-چالوس تردد می‌کردند متوجه سه ماشین سفید یخچال‌دار شدند که‌ چند شب پی‌در‌پی در مجاورت غسالخانه گورستان […]

بیش…