روایت خاک

اهواز، سید امیر: پنج دقیقه بیشتر ننشین

ویدئوی محل در مسیر جاده اهواز به ماهشهر، در حاشیه امامزاده سید امیر و در مجاورت مرکز آموزش شهید درویش ناجا، دو سازه سیمانی وجود دارد […]

بیش…