روایت خاک

اهواز: ناپدیدشدن ناپدیدشدگان

گورهای جمعی اهواز که دو کانال بزرگ پوشیده با سیمان بود، در زمینی بایر در انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز، در سه […]

بیش…