صوتی و تصویری

تا صبح زیر خاک ناله می‌کردند

صولت شیخ‌نیا، زندانی سیاسی سابق، از دفن پیکر جان‌باختگان کشتار ۶۷ در گودال‌هایی در دارالرحمه شیراز می‌گوید.

بیش…